Polityka prywatności sklepu internetowego LovelyDreams.pl

I. Informacje podstawowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności sklepu internetowego prowadzonego przez Lovely Dreams sp. z o.o. sp.k. https://lovelydreams.pl, zwana dalej Polityką prywatności, obowiązuje Klientów Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę i dostępnego pod adresem https://lovelydreams.pl. Reguluje ona rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych Klientów. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego.
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego prowadzonego przez Lovely Dreams sp. z o.o. sp.k., który dostępny jest pod następującym adresem https://lovelydreams.pl/content/3-regulamin/. Zdefiniowane w Regulaminie sklepu internetowego pojęcia mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Sprzedający – Lovely Dreams sp. z o.o. sp.k., adres: Makowiska 20, 86-050 Solec Kujawski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668196, o numerze REGON 366772390, o numerze NIP 5542946963; e-mail: zamowienia@lovlydreams.pl, telefon: +48 577 880 440.
 4. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Spółce jest Marlena Mańkowska (adres e-mail: Marlena.lovelydreams@gmail.com), inspektor ochrony danych osobowych.

II. Zasady zbierania danych Klientów

Dane zbierane w celu realizacji Zamówienia oraz wykonania Umowy Sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia oraz wykonania Umowy Sprzedaży niezbędnym jest podanie przez Klienta określonych danych. Brak wskazania określonych danych uniemożliwia złożenie Zamówienia przez Klienta oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Klienta: imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres e-mail/login, telefon kontaktowy, miejsce Dostawy Towaru (ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), dane związane z realizacja płatności za zakupiony Towar.
 3. Rejestracja Konta następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego i wymaga od Klienta podania Loginu oraz Hasła, które winno składać się z 12 znaków, Login i Hasło są poufne i powinny być stosownie zabezpieczone przez Klienta przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są następujące dane dotyczące Klienta: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Klienta: imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres e-mail/login, telefon kontaktowy, miejsce Dostawy Towaru (ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), dane związane z realizacja płatności za zakupiony Towar.
 3. Rejestracja Konta następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego i wymaga od Klienta podania Loginu oraz Hasła, które winno składać się z 12 znaków, Login i Hasło są poufne i powinny być stosownie zabezpieczone przez Klienta przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Informacje, które gromadzi Spółka w związku z korzystaniem z jej produktów online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
 2. Wskazujemy, że:
  • 1) na potrzeby profilowania Spółka nie przetwarza żadnych danych szczególnych,
  • 2) na potrzeby profilowania Spółka przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji,
  • 3) jeśli Spółka nie może osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystuje do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies.

III. Zasady wykorzystywania danych Klientów

 1. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
  • 1) prawidłowego wykonywania zawartych umów;
  • 2) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • 3) wysyłki informacji marketingowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika;
  • 4) a także w przypadku usprawiedliwionego interesu administratora (między innymi w zakresie tworzenia baz danych, czynności analitycznych, zabezpieczenie dokumentów w związku z dochodzeniem roszczeń).
 2. Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na e-mail: reklamacje@lovelydreams.pl o treści: REZYGNUJE Z INFORMACJI MARKETINGOWYCH. Klient, który nie posiada założonego Konta może odwołać udzieloną wcześniej zgodę telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod nr +48 577 880 440.

IV. Przekazywanie danych Klientów

 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące ze Spółką, to jest:
  • 1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
  • 2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  • 3) podmioty, z którymi Spółka ma zawarte umowy o przetwarzanie danych osobowych, w szczególności banki w zakresie prowadzenia rachunków,
  • 4) podmioty zajmujące się obsługą gwarancyjną i obsługą rękojmi, kancelarie prawne, organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

V. Prawo dostępu do danych osobowych i możliwych stosownych działań co do nich

 1. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
  • 1) prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Spółka przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje Spółka,
  • 2) prawo do sprostowania: Użytkownik może zażądać od Spółki sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne, a także sam może dokonać sprostowania swoich danych w Serwisie,
  • 3) prawo do usunięcia danych, zwane prawem do „bycia zapomnianym”: Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane, bądź kiedy cofnięta została zgoda na ich przetwarzanie,
  • 4) prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń,
  • 5) prawo do przenoszalności: Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu, wskazanemu przez Użytkownika podmiotowi,
  • 6) prawo do sprzeciwu: Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w takim przypadku Spółka zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub jest to niezbędne w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • 7) prawo do wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych, w szczególności poprzez zabezpieczenie danych osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 3. O wszelkich przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego.
 4. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na stronie czy prośby o usunięcie konta i/lub danych osobowych https://lovelydreams.pl prosimy przesyłać na adres mailowy reklamacje@lovelydreams.pl

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Możesz określić zasady przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.