Polityka prywatności sklepu internetowego LovelyDreams.pl

I. Informacje podstawowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności sklepu internetowego prowadzonego przez Lovely Dreams sp. z o.o. sp.k. https://lovelydreams.pl, zwana dalej Polityką prywatności, obowiązuje Klientów Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę i dostępnego pod adresem https://lovelydreams.pl. Reguluje ona rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych Klientów. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego.
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego prowadzonego przez Lovely Dreams sp. z o.o. sp.k., który dostępny jest pod następującym adresem: https://lovelydreams.pl/regulamin/. Zdefiniowane w Regulaminie sklepu internetowego pojęcia mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności.
   1) Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedający – Lovely Dreams sp. z o.o. sp.k., adres: Makowiska 20, 86-050 Solec Kujawski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668196, o numerze REGON 366772390, o numerze NIP 5542946963; e-mail: zamowienia@lovlydreams.pl, telefon: +48 577 880 440.
   2) Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego w celu wykonywania Usług, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Przetwarzania danych osobowych Klientów odbywa się na zasadzie dobrowolności ich podania.

II. Zasady zbierania danych Klientów

Dane zbierane w celu realizacji Zamówienia oraz wykonania Umowy Sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia oraz wykonania Umowy Sprzedaży niezbędnym jest podanie przez Klienta określonych danych. Brak wskazania określonych danych uniemożliwia złożenie Zamówienia przez Klienta oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Klienta: imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres e-mail/login, telefon kontaktowy, miejsce Dostawy Towaru (ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), dane związane z realizacja płatności za zakupiony Towar.
 3. Rejestracja Konta następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego i wymaga od Klienta podania Loginu oraz Hasła, które winno składać się z 12 znaków, Login i Hasło są poufne i powinny być stosownie zabezpieczone przez Klienta przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są następujące dane dotyczące Klienta: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Dane, o których mowa w pkt. 1 powyżej mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), oraz system Google Analytics i Google Search Console
 3. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 2 powyżej, to wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego pliki. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub ręcznie usunąć pliki cookies. Proces usuwania plików cookies jest różny i zależy od używanej przez Klienta przeglądarki. Sprzedawca informuje, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 4. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, to system analityki internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych, umożliwiający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Klientów. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

III. Zasady wykorzystywania danych Klientów

 1. Podane dobrowolnie przez Klientów dane Sprzedawca wykorzystuje do świadczenia Usług i zapewnienia Klientowi określonej obsługi, wykonania Zamówienia, a także do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, przyjmowania uwag, reklamacji Klientów, wsparcia i realizacji wybranych sposobów płatności oraz realizacji określonych działań marketingowych.
 2. Udzielenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, poprzez zaakceptowanie stosownej Klauzuli oznacza, iż dane te będą zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu przedstawienia oferty handlowej, oferty promocji, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Klientach, oraz do innych celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
 4. Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na e-mail: reklamacje@lovelydreams.pl o treści: REZYGNUJE Z INFORMACJI MARKETINGOWYCH. Klient, który nie posiada założonego Konta może odwołać udzieloną wcześniej zgodę telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 577 880 440.

IV. Przekazywanie danych Klientów

 1. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem, Agencji Interaktywnej eAspi, a także powierzenie danych może nastąpić, poprzez przekazanie ich m.in. kurierom i instytucjom finansowym w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy sprzedaży.
 2. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Sprzedający udostępnia dane Klienta organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Sprzedający udostępnia dane Klienta organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

V. Prawo dostępu do danych osobowych i możliwych stosownych działań co do nich

 1. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, uzupełnienia, a także ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Zmianie nie podlegają dane, które są zbierane automatycznie.
 2. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu jego złożenia, w tym wystawienia dokumentu księgowego.
 3. Zmiany danych osobowych Klient dokonuje po zalogowaniu się na swoim Koncie przy użyciu Hasła i Loginu. Sprzedającemu przysługuje prawo odmowy usunięcia określonych danych, jeżeli jest to celowe dla dochodzenia roszczeń lub wymagają tego obowiązujące przepisy.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych, w szczególności poprzez zabezpieczenie danych osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 3. O wszelkich przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego.
 4. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na stronie czy prośby o usunięcie konta i/lub danych osobowych https://lovelydreams.pl prosimy przesyłać na adres mailowy reklamacje@lovelydreams.pl